Faaliyeti sırasında çevresinde bulunan biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olan işletmeler Gayrisıhhî Müessese olarak ifade etmektedir. Sanayi kuruluşları (fabrikalar), imalathaneler ve atölyeler gayrisıhhi müessese sınıf altında değerlendirilir. Gayrisıhhî Müesseseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte; birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olmak üzere üç ayrı sınıfta değerlendirilmiştir.

İşletmenin ruhsat sınıfı belirlendikten sonra, sınıf türüne göre yetkili idareye gerekli evraklarla birlikte ruhsat başvurusu gerçekleştirilir. Gerekli evraklar yetkili idareye göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Yetkili idare tarafından gerekli evraklar incelenir ve işletmede fiziksel kontroller gerçekleştirildikten sonra uygun bulunması durumunda, harç bedeli yatırıldıktan sonra çalışma ruhsatı düzenlenir.

Belediye veya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi gibi kurumlardan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurumları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuata göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan işyerleri yetkili idareler (Belediye, OSB Yönetimleri) tarafından kapatılır.

Armoni Çevre olarak,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı) alınması sürecindeki her aşamada hizmet vermekteyiz. Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde yürütülmesi gereken işlemlerin, başvurusu ve takibi yapılmaktadır.