31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında beyan zorunluluğu bulunan firmaların 2020 yılına ait ikinci dönem beyanlarını 31.01.2021 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca 2021 yılı itibariyle üç aylık periyotlar halinde beyanname verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda;

İlgili Yönetmelik kapsamındaki ürünleri yurt içinde piyasaya arz edenler;

a) Piyasaya arz etmiş oldukları ürünleri Kanunun ek-1 sayılı listesi kapsamında sınıflandırarak, adet ve/veya ağırlık olarak tanımlayıp kayıt altına almakla,
b) İlgili Yönetmelik kapsamındaki ürünlere ilişkin geri kazanım katılım paylarını Kanunun ek-1 sayılı listesinde verilen ve her yıl güncellenerek Bakanlıkça ilan edilen birim ücretler üzerinden ödemekle,
c) Geri kazanım katılım paylarına ilişkin beyan ve ödeme işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden belirlenen esaslara göre yerine getirmekle,
ç) Plastik poşetlerin özellikleri, ücretleri, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetim işlemlerine yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uymakla,
d) İlgili Yönetmelik kapsamında yer almayan bir ürünün ithalatı sırasında bu Yönetmeliğe tabi bir ürünün de ithalinin gerçekleştirilmesi halinde geri kazanım katılım paylarını ayrıca beyan etmek ve ödemekle,
e) Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde Bakanlığa sunmakla,
f) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında tanımlanmış olan ürün ve malzemelere yönelik yükümlülüklerini bu ürünlerin ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yerine getirmekle, yükümlüdür.

GEKAP Beyannamesi, Ambalaj Beyanından farklı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden verilen Piyasaya Süren (EK-5) Beyanlarından farklı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden verilmektedir.

Ürünlerini piyasaya süren işletmeler, Çevre Mühendislerinin incelemesi sonrası uygun bulunan Ambalaj (GEKAP) Beyanlarını her iki uygulama üzerinden göndermekle yükümlüdür.

Beyanların gerçekleştirilmesi aşamasında işletmenin hangi maksatla (Kendi Adına/Fason Üretim, Yiyecek İçecek İkramı, İthalat, İhracat, Depozitolu, Taşımacılık Maksatlı vb.) ambalaj kullandığı ve ne tür bir ambalaj grubunun kullanıldığı gibi konuların tespiti Bakanlığın yetkilendirdiği Çevre Mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda yanlış ya da eksik bildirim durumunda idari yaptırım kararlarıyla karşı karşıya kalınabilir.

Konusunda uzman Çevre Mühendislerinden oluşan ekibimizle, işletmeniz adına Ambalaj ve GEKAP Beyanını gerçekleştirmek ve tüm bu süreçlerle ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar